Obrazovanje

Švicarska podrška nauci i istraživanju u BiH

Nauka i istraživanje imaju svoje tradicionalno uporište u istočnoj Evropi.  Švicarska pruža podršku nauci i istraživanju  u Bosni i Hercegovini te razvoju partnerstva sa institucijama iz  Švicarske kroz slijedeće programe:

  • Program stipendija Excellence

Vlada Švicarske dodjeljuje stipendije stranim  istraživačima za postdiplomske studije na švicarskim visokoškolskim ustanovama. Stipendije su namijenjene kandidatima iz partnerskih zemalja i njihov broj je ograničen. Konkursi se u pravilu objavljuju u augustu. Ova ambasada informiše institucije visokog obrazovanja u BiH o tekućim pozivima i dostavlja aplikacijske pakete na upit.  Za više informacija vidi ovdje.

  • SCOPES (naučna saradnja između istočne Europe i Švicarske) 

Program SCOPES je namijenjen istraživačkim timovima i institucijama u Švicarskoj i istočnoj Evropi koje žele da pokrenu saradnju na polju istraživanja. Program završava krajem tekuće faze (SCOPES 2013-2016), međutim drugi oblici saradnje s partnerima iz istočne Europe će biti mogući.

Za više informacija vidi ovdje.

  • Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu RRPP

RRPP ima za cilj da podrži i promoviše istraživanja u oblasti društvenih znanosti na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija). Istraživanja u oblasti društvenih znanosti doprinose razumijevanju posebnih potreba za reformama i pomažu u identifikovanju dugoročnih implikacija izbora određenih javnih politika.

Tri osnovne komponente RRPP programa su:

 (1) PODRŠKA RELEVANTNIM ISTRAŽIVANJIMA U OBLASTI DRUŠTVENIH ZNANOSTI

(2) IZGRADNJA KAPACITETA I UMREŽAVANJE I

 (3) NACIONALNI POLICY DIJALOG U DRŽAVAMA ZAPADNOG BALKANA.

Za više informacija o RRPP-u vidi ovdje.

Pored brojnih projekata i uspostavljenih mreža saradnje (detaljne informacije dostupne na službenoj web stranici RRPP), interesantan produkt trećeg stuba je pokretanje web platforme PolicyHub.

PolicyHub predstavlja prostor za promišljanje o povezanosti društvenih istraživanja i javnih politika. Platforma je otvorena za sve one koji žele da na argumentovan i stručan način sučeljavaju ideje i misli  o nizu različitih tema, te na taj način doprinose produbljivanju znanja u raznim oblastima.

Tako na primjer, ako želite saznati više o savremenim trendovima primjene nalaza iz bihejvioralne ekonomije u javnim politikama, preporučujemo slijedeći članak: "Kako nalazi iz psihologije i bihejvioralne ekonomije mogu poboljšati istraživanja i implementaciju javnih politika?"

Sve publikacije su dostupne na lokalnom i engleskom jeziku.