Šengen Informacioni Sistem (SIS) i moji lični podaci

Da li biste želeli da znate šta je Šengen Informacioni Sistem (SIS)? Internet stranica Saveznog Komesarijata za Zaštitu Podataka i Informacija (FDPIC) pruža informacije o sledećem:

  • podaci pojedinaca koji mogu biti uneti u SIS
  • organi i službe koji imaju pristup SIS-u
  • prava pojedinaca u vezi sa podacima koji se čuvaju u SIS-u
  • pravo da dobijanje informacija
  • itd.