Nacrt novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

Local news, 18.11.2019

U okviru projekta ''Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave - reforma lokalne samouprave 2016-2019'', Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, uz podršku Vlade Švajcarske, radi na izradi nacrta novog Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi. Ranije ove godine, predstavnici Ministarstva imali su priliku da tokom studijske posete Švajcarskoj saznaju više o dobrim praksama kada je u pitanju referendum i građanska inicijativa. Takođe, predstavnicima Ministarstva je u toku celog procesa izrade nacrta novog Zakona pružena i analitička podrška. Nacrt Zakona bio je predmet javnih rasprava, a nakon završenih rasprava, uzimajući u obzir date predloge, Ministarstvo će nacrt Zakona proslediti Vladi Republike Srbije na mišljenje a zatim Narodnoj skupštini na dalju raspravu i usvajanje.