Gender based violence (GBV), Ph.2


Let's understand and respect each others campaign
Let's understand and respect each others campaign ©UNIFPA

Улс / бүс нутаг Сэдэв Хугацаа Төсөв
Монгол улс
Gender
Human rights
Governance
Sexual & gender-based violence
Хүний эрх (Эмэгтэйчүүдийн эрх)-ийг хамгаалах
Хууль эрх зүй, шүүхийн шинэчлэл
01.08.2020 - 31.07.2023
шв.франк 2'730'000
Удирдлага / Хариуцах байгууллага ШХА
Кредит Хөгжлийн хамтын ажиллагаа
Төслийн хамтрагч гэрээт хамтрагч
Нэгдсэн үндэстний байгууллагууд (UNO)
  • НҮБ-ийн Хүн амын сан


Төсөв Одоо хэрэгжиж буй үе шат Швейцарийн төсөв шв.франк   2'730'000 Өнөөг хүртэл олгосон Швейцарийн санхүүжилт шв.франк   1'775'043
Төслийн үр шатууд Phase 2 01.08.2020 - 31.07.2023   (Одоо хэрэгжиж буй үе шат) Phase 1 01.05.2016 - 31.07.2020   (Completed)