Төслүүд

Хайлтын үр дүн
Статус    

Object 1 – 12 of 12

  • 1

Ногоон алт – Малын эрүүл мэнд төсөл

01.01.2017 - 31.12.2020

Хөдөөгийн хүн амын 70 хувийг эзлэх малчдын амьжиргааг сайжруулахад хувь нэмэр оруулах үүднээс уг төсөл нь бэлчээрийн тогтвортой менежмент, малын гаралтай бүтээгдэхүүний маркетинг, малын эрүүл мэндийг сайжруулах чиглэлээр сайн туршлагыг түгээх зорилготой. ШХА нь малчдын байгууллагын тогтвортой үйл ажиллагааг дэмжих, бэлчээрийн тогтвортой менежментийг бэхжүүлэх, малын эрүүл мэндийн тогтолцоог сайжруулах замаар Монгол Улсын мал аж ахуйн салбарт зориулсан хөрөнгө оруулалтынхаа тогтвортой байдлыг хангах зорилготой байна.


Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх төсөл

01.05.2016 - 30.04.2020

Монгол улсад Жендерт суурилсан хүчирхийлэл (ЖСХ) ялангуяа гэр бүлийн хүчирхийлэл (ГБХ) нь хүний эрхийн хамгийн ноцтой зөрчлийн нэг болоод байна.  ЖСХ-тэй тэмцэх төсөл нь хүчирхийллийн талаарх бодит нотолгоог бий болгох, хүчирхийллийн учир шалтгааны талаарх мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх, олон нийт болон шийдвэр гаргагчдын мэдлэг мэдээллийг сайжруулах, хүлээн зөвшөөрч үл болох энэхүү үзэгдэлд өртсөн, золиос болсон иргэдийн зүгээс өөрсдийгөө хамгаалах, хариу үзүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэхийг зорьж байна.  Төслийн үр дүнгийн тогтвортой байдал, залгамж халааг хангах үүднээс Засгийн газрын хэд хэдэн агентлагаас хамтран хэрэгжүүлэх энэхүү төслийг зохицуулах, техникийн туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх үүргийг НҮБ-ийн Хүн амын сан  хүлээнэ.

Улс / бүс нутаг Сэдэв Хугацаа Төсөв
Монгол улс
Governance
Human rights
Хууль эрх зүй, шүүхийн шинэчлэл
Хүний эрх (Эмэгтэйчүүдийн эрх)-ийг хамгаалах
GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY
GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY
Legal and judicial development
15160

01.05.2016 - 30.04.2020


шв.франк 4'090'000Тогтвортой бичил уурхай төсөл

01.01.2015 - 31.12.2019

Бичил уурхайн салбар нь орон нутгийн иргэд амьжиргаагаа залгуулахад нэн чухал холбогдолтой бөгөөд  энэ салбарт хэрэгжиж буй “Тогтвортой бичил уурхай төсөл” (TБУТ)-ийн IV үе шатны хэрэгжилтийн үр шимийг бичил уурхай бүхий сумдын 230,000 гаруй иргэд хүртэж байна. Төслийн энэ шатанд ТБУТ нь (I) бичил уурхайд хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх, (II) алтны нийлүүлэлтийн сүлжээг албажуулахад дэмжлэг үзүүлэх, (III) бичил уурхайн олон улсын мэдлэгийн төв байгуулахад анхаарч ажиллана.

Улс / бүс нутаг Сэдэв Хугацаа Төсөв
Монгол улс
Governance
Human rights
Mineral mining policy
Хүний эрх (Эмэгтэйчүүдийн эрх)-ийг хамгаалах
MINERAL RESOURCES & MINING
GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY
Mineral mining policy and administrative management
15160

01.01.2015 - 31.12.2019


шв.франк 6'265'000Waste Collection and Transportation Management in Ulaanbaatar (WCTM)

01.04.2019 - 31.03.2023

The project aims to contribute to an effective, efficient and financially sustainable collection and transportation system for solid waste in Ulaanbaatar, based on Swiss and international practices. The intervention will contribute to improve the services, introduce a transparent tariff system and support the implementation of the new law on waste management. It targets the underserved and least developed areas of the capital (ger areas) where most poor people reside, aiming at decreasing inequalities.


Vocational Education and Training Phase III (VET III) “Youth Employment Promotion”

01.01.2019 - 31.12.2020

The last phase of the project aims at consolidating best practices, streamlining them into the legislative framework and strengthening the capacities of national partners. The approaches and services tested by the project for youth employment, which are based on Swiss and international successful practices in employment promotion, will be integrated into the public systems to improve youth employment policies and their implementation, benefiting all young men and women.


Air Pollution Impact on Health

01.10.2018 - 31.12.2022

This project aims at reducing the risks of air pollution to maternal and child health in urban Mongolia targeting the most polluted areas of Ulaanbaatar and one province centre. This sector governance project establishes evidence linking air pollution and its health impact, pilots and improves risk reduction measures for children and pregnant women, and both will inform policy making. Swiss know-how will be applied, i.e. through involvement of the Swiss Tropical and Public Health Institute.


Public Investment in Energy Efficiency Phase 2 (PIE2)

01.12.2017 - 31.12.2021

PIE2 aims to increase effectiveness of Public Investment Management (PIM) and of Public Finance Management (PFM) replicating and upscaling the achievements of PIE1 in the two poorest districts of Ulaanbaatar city. Improved PIM and PFM capacities, practices, procedures and regulations will be applied to the thermoretrofitting of public buildings, i.e. 20 schools and kindergartens, aiming for demonstration effect for replication. The need to improve education facilities corresponds to a top priority for UB citizens.


Strengthening of Representative Bodies in Mongolia (SRB)

15.12.2016 - 31.12.2020

The project aims to make Mongolia’s sub-national local assemblies (khurals)[1] more responsive and accountable to citizens, ensuring youth participation and realising the rights of the poor and marginalised. A comprehensive capacity-development strategy will be implemented that addresses the legal and institutional environment, the organisational capacity of local councils and the competencies of locally elected politicians. Gender equality and pro-poor approaches are mainstreamed in the project’s design and in its results framework.


Монгол ногоо - Хүнсний ногооны тогтвортой үйлдвэрлэл, маркетингийн төсөл

01.03.2016 - 31.12.2019

“Монгол Ногоо” төсөл нь Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагийн Монголын төмсний салбарт үзүүлсэн дэмжлэгийн үр дүнд гарсан амжилт дээр тулгуурлан, Монгол орны хүнсний ногооны салбарын хөгжлийг дэмжих замаар ядуурлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулах зорилготой.


Mainstreaming Social Accountability in Mongolia (MASAM)

01.05.2015 - 30.04.2020

The project aims to mainstream social accountability for more transparent, accountable and effective public resource management at national and local levels by (1) increasing the capacity of CSOs to hold government to account; and (2) strengthening the institutionalization of social accountability by improving the effectiveness, formalization and sustainability of disclosure and participation mechanisms. Through social accountability, citizens in poor localities will have increased access to public decision-making processes and quality services.


Засаглалыг дэмжих, Төвлөрлийг сааруулах хөтөлбөр (II үе шат)

01.04.2015 - 31.12.2019

Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруулах хөтөлбөрийн хоёр дахь  үе шат (ЗДТСХ II)-ны хүрээнд эрх мэдэлтэй, ардчилсан, иргэдийн өмнө хариуцлага хүлээдэг, иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн үйлчилгээг тогтвортой хүргэдэг орон нутгийн удирдлагыг дэмжих замаар Монгол Улсад төвлөрлийг сааруулах шинэтгэлийг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулахыг зорьж байна. Ингэхдээ Монголын талаас төсөл хамтран хэрэгжүүлэгч  байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж, тэдний оролцоог бэхжүүлэх асуудалд анхаарч байна. ЗДТСХ II-ийн үр  шимийг үндэсний хэмжээнд орон нутгийн удирдлага болон иргэд (эрэгтэй ба эмэгтэй) хүртэх болно. Хөтөлбөрийн төлөвлөлтийн явцад үр дүнг хэмжих шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлохдоо  ядуурлыг бууруулах болон жендэрийн тэгш байдлыг хангах асуудлыг харгалзан үзсэн юм.


Тогтвортой амьжиргаа төслийн 3-р үе шат

01.09.2012 - 30.06.2020

Тогтвортой Амьжиргаа-3 Төсөл (ТАТ-3)-ийн зорилго нь Монголын хөдөө орон нутагт тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн оролцоог хэвшүүлэх, чадавх бэхжүүлэх замаар орон нутгийн засаглалыг сайжруулах, төрийн үйлчилгээг үр дүнтэй болгоход оршино. Ингэхдээ Засгийн газрын төвлөрлийг сааруулах шинэчлэлийн үйл явцын гол цөм болох Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг дэмжинэ. ТАТ-3 нь Монгол улсын нийт 330 сумдад шаардлагатай чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд сайн гүйцэтгэлийг урамшуулах зорилгоор сумдад гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал олгож байна. ТАТ-3 нь орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулснаар Монголын нийт хүн амын 40% нь ашгийг хүртэнэ.

Object 1 – 12 of 12

  • 1