Төслүүд

Хайлтын үр дүн
Статус    

Object 1 – 12 of 38

Ногоон алт – Малын эрүүл мэнд төсөл

01.01.2017 - 31.12.2020

Хөдөөгийн хүн амын 70 хувийг эзлэх малчдын амьжиргааг сайжруулахад хувь нэмэр оруулах үүднээс уг төсөл нь бэлчээрийн тогтвортой менежмент, малын гаралтай бүтээгдэхүүний маркетинг, малын эрүүл мэндийг сайжруулах чиглэлээр сайн туршлагыг түгээх зорилготой. ШХА нь малчдын байгууллагын тогтвортой үйл ажиллагааг дэмжих, бэлчээрийн тогтвортой менежментийг бэхжүүлэх, малын эрүүл мэндийн тогтолцоог сайжруулах замаар Монгол Улсын мал аж ахуйн салбарт зориулсан хөрөнгө оруулалтынхаа тогтвортой байдлыг хангах зорилготой байна.


Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх төсөл

01.05.2016 - 31.07.2020

Монгол Улсад Жендерт суурилсан хүчирхийлэл (ЖСХ) ялангуяа гэр бүлийн хүчирхийлэл (ГБХ) нь хүний эрхийн хамгийн ноцтой зөрчлийн нэг болоод байна.  ЖСХ-тэй тэмцэх төсөл нь хүчирхийллийн талаарх бодит нотолгоог бий болгох, хүчирхийллийн учир шалтгааны талаарх мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх, олон нийт болон шийдвэр гаргагчдын мэдлэг мэдээллийг сайжруулах, хүлээн зөвшөөрч үл болох энэхүү үзэгдэлд өртсөн, золиос болсон иргэдийн зүгээс өөрсдийгөө хамгаалах, хариу үзүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэхийг зорьж байна.  Төслийн үр дүнгийн тогтвортой байдал, залгамж халааг хангах үүднээс Засгийн газрын хэд хэдэн агентлагаас хамтран хэрэгжүүлэх энэхүү төслийг зохицуулах, техникийн туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх үүргийг НҮБ-ийн Хүн амын сан  хүлээнэ.

Улс / бүс нутаг Сэдэв Хугацаа Төсөв
Монгол улс
Governance
Gender
Хууль эрх зүй, шүүхийн шинэчлэл
Sexual & gender-based violence

01.05.2016 - 31.07.2020


шв.франк 4'090'000Тогтвортой бичил уурхай төсөл

01.01.2015 - 31.12.2019

Бичил уурхайн салбар нь орон нутгийн иргэд амьжиргаагаа залгуулахад нэн чухал холбогдолтой бөгөөд  энэ салбарт хэрэгжиж буй “Тогтвортой бичил уурхай төсөл” (TБУТ)-ийн IV үе шатны хэрэгжилтийн үр шимийг бичил уурхай бүхий сумдын 230,000 гаруй иргэд хүртэж байна. Төслийн энэ шатанд ТБУТ нь (I) бичил уурхайд хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх, (II) алтны нийлүүлэлтийн сүлжээг албажуулахад дэмжлэг үзүүлэх, (III) бичил уурхайн олон улсын мэдлэгийн төв байгуулахад анхаарч ажиллана.

Улс / бүс нутаг Сэдэв Хугацаа Төсөв
Монгол улс
Governance
Human rights
Mineral mining policy
Хүний эрх (Эмэгтэйчүүдийн эрх)-ийг хамгаалах

01.01.2015 - 31.12.2019


шв.франк 6'342'889Бэлчээр – Монголын “ногоон алт”

01.01.2013 - 31.12.2016

Монгол улсын 140,000 гаруй малчин өрх бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэн амьдарч байна. Гэвч, тэдний хувьд бэлчээрийн даац хэтэрч, бэлчээрийн гарц муудсан нь тулгамдсан асуудал болоод байна. Иймд, “ногоон алт” болсон бэлчээр нутгаа үр хойчдоо хадгалан үлдээхийн тулд малчдыг бэлчээрийн нөөцөө хамтран үр дүнтэй зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, малчдыг чадавхжуулах нь “Ногоон алт” төслийн гол зорилго юм.  Тус төсөл нь бэлчээрийн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ малчдын орлогыг нэмэгдүүлэхийг зорьж байна.

Улс / бүс нутаг Сэдэв Хугацаа Төсөв
Монгол улс
Хөдөө аж ахуй, хүнсний аюулгүй байдал
Other
Agricultural development
Agricultural services & market
Agricultural research
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийн сүлжээг дэмжих

01.01.2013 - 31.12.2016


шв.франк 10'580'000Support of decentralisation process

01.04.2012 - 31.03.2015

«We want our people to decide for themselves, not somebody else to make decisions for them.» The Mongolian President’s statement demonstrates the government’s commitment to give its citizens more power to make decisions that concern their communities. The Government of Mongolia requested support from Switzerland because of its expertise in decentralisation and democratisation.

Улс / бүс нутаг Сэдэв Хугацаа Төсөв
Монгол улс
Governance
Other
Decentralisation
Төрийн санхүүгийн удирдлага (авилгатай тэмцэх үйл ажиллагаа)

01.04.2012 - 31.03.2015


шв.франк 7'564'000Governance and Decentralisation Programme Exit Phase (GDP Exit Phase)

01.01.2020 - 31.12.2022

The Exit Phase of the Governance and Decentralisation Programme will consolidate achievements of previous two phases to support decentralisation and democratisation reforms. It will focus on institutionalisation and ensuring sustainability of results to contribute to equitable and sustainable development through decentralized service delivery and enhanced citizen engagement in public affairs, including in the urban areas. Swiss expertise and Swiss decentralisation model will be used.  


Understanding and Managing internal migration in Mongolia

01.08.2019 - 31.07.2023

This project aims to contribute to improved management of internal migration in Mongolia - the main driving force behind rapid urbanization which poses increasing development challenges to the capital city Ulaanbaatar and rural areas of origin. Consistent integration of the migration perspective into planning and implementation of policies and actions will mitigate negative consequences of unmanaged migration and thus contribute to poverty reduction. Switzerland will add value to the project through its long-standing expertise in the migration field.


Waste Collection and Transportation Management in Ulaanbaatar (WCTM)

01.04.2019 - 31.03.2023

The project aims to contribute to an effective, efficient and financially sustainable collection and transportation system for solid waste in Ulaanbaatar, based on Swiss and international practices. The intervention will contribute to improve the services, introduce a transparent tariff system and support the implementation of the new law on waste management. It targets the underserved and least developed areas of the capital (ger areas) where most poor people reside, aiming at decreasing inequalities.


Vocational Education and Training Phase III (VET III) “Youth Employment Promotion”

01.01.2019 - 30.06.2021

The last phase of the project aims at consolidating best practices, streamlining them into the legislative framework and strengthening the capacities of national partners. The approaches and services tested by the project for youth employment, which are based on Swiss and international successful practices in employment promotion, will be integrated into the public systems to improve youth employment policies and their implementation, benefiting all young men and women.


Air Pollution Impact on Health

01.10.2018 - 31.12.2022

This project aims at reducing the risks of air pollution to maternal and child health in urban Mongolia targeting the most polluted areas of Ulaanbaatar and one province centre. This sector governance project establishes evidence linking air pollution and its health impact, pilots and improves risk reduction measures for children and pregnant women, and both will inform policy making. Swiss know-how will be applied, i.e. through involvement of the Swiss Tropical and Public Health Institute.


Public Investment in Energy Efficiency Phase 2 (PIE2)

01.12.2017 - 31.12.2021

PIE2 aims to increase effectiveness of Public Investment Management (PIM) and of Public Finance Management (PFM) replicating and upscaling the achievements of PIE1 in the two poorest districts of Ulaanbaatar city. Improved PIM and PFM capacities, practices, procedures and regulations will be applied to the thermoretrofitting of public buildings, i.e. 20 schools and kindergartens, aiming for demonstration effect for replication. The need to improve education facilities corresponds to a top priority for UB citizens.


Strengthening of Representative Bodies in Mongolia (SRB)

15.12.2016 - 31.12.2020

The project aims to make Mongolia’s sub-national local assemblies (khurals)[1] more responsive and accountable to citizens, ensuring youth participation and realising the rights of the poor and marginalised. A comprehensive capacity-development strategy will be implemented that addresses the legal and institutional environment, the organisational capacity of local councils and the competencies of locally elected politicians. Gender equality and pro-poor approaches are mainstreamed in the project’s design and in its results framework.

Object 1 – 12 of 38