Publications


Filter publications by
Select time frame

Publications (45)

Object 13 – 24 of 45

Climate Resilient in Vietnam - An assessment in metropolitan regions

Vietnam is one of the countries in the world most seriously affected by climate change. Vietnam’s cities are growing quickly, bringing many benefits but also leading to new and increased risks of exposure to natural disasters and environmental change. Rapid urbanization, the risks associated with climate change, international economic and environmental trends require a resilience approach into urban planning and management as well as the development of more effective levels of cooperation and coordination between different agencies, both government and private sector beyond the administrative boundary of a city or a metropolitan area. In this context, the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and the Administration of Technical Infrastructure (ATI) – Ministry of Construction (MoC) is implementing the Programme „Flood Proofing and Drainage for Coastal and Mekong Cities of Vietnam for Adaptation to Climate Change“. This is a technical cooperation project between the Vietnamese and German Governments funded by Federal Ministry for Economic Cooperation and Development and the State Secretariat for Economic Affairs – Switzerland. The Programe is aimed at the improvement of capacities of national and local authorities as well as urban population to improve resilience and adaptation to urban floodings in the course of climate change. ATI/MoC and GIZ are pleased to present to you the report on Climate Resilience in Vietnam: An Assessment in Metropolitan Regions. The paper reflects our experiences gained during long years of operating in the urban environment sector together.Funds for natural disaster prevention and control in vietnam: A review

This report aims to support the GoV in taking stock of the current frameworks for financing disaster prevention and control, focusing on the Natural Disaster Prevention and Control Funds (DPCFs). It analyzes the constraints in operationalizing the DPCFs, looks at relevant international experience, and identifies opportunities for improving the DPCFs. The report also serves as an input to inform GoV’s revision of relevant regulations governing the DPCFs and other financing instruments as appropriate. The report draws on the significant inputs and responses provided by the MARD, MoF, and the provinces and cities selected for field visits.2 The expression “disaster” in this report refers to natural hazard events that have significant impact on the livelihoods, economic activities, and assets of various stakeholders.Report on the survey result of National Business Registration system customer satisfaction 2018

The survey on the National Business Registration System (NBRS)'s customer satisfaction is an activity within the scope of the Project “Expansion of the NBRS to new business entities” funded by the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) with UNIDO’s technical assistance. The objective of this activity is to evaluate the satisfaction of the NBRS users in order to propose specific recommendations and solutions for improving services and better satisfying the demand of the NBRS users.Policy Brief Three: Integrating Spatial Land-Use Planning, Climate Change, Urban Resilience, SMART and Green Cities into Urban Development in Vietnam

This policy brief is the summary of GIZ’s Flood Proofing Programme (FPP) activities carried out to support the Ministry of Construction improve the legal and policy framework in the sector. FPP is funded by the Swiss State Secretariat for Economic Affairs, the Government of Vietnam and the Government of Germany. In 2017 and 2018, FPP carried out an extensive assessment and analysis of the legal and policy framework for urban landuse planning, urban resilience and climate change. Based on the analysis, FPP carried out advocacy and provided technical assistance to the Urban Development Agency (UDA) during the drafting of the new law on urban development and management. Experiences and lessons learnt from implementing activities in 16 provinces in Vietnam form the basis of FPP’s advocacy and communication efforts at national level. The main results of this support included direct comments on drafts of the law, participation in drafting committee and review meetings with MoC vice-minister and minister as well as other ministries and the National Assembly, the inclusion of a sub-chapter on urban resilient, Green and Smart cities, and a chapter on spatial urban land-use planning in the new law. This means that urban plans at all levels of government will integrate the new approaches and include effective land-use, spatial planning and climate change. In addition, FPP provided funding and technical assistance for two regional consultation workshops during the drafting of the law.Đề xuất Chính sách số 3: Lồng ghép quy hoạch Sử dụng Đất, đô thị có khả năng thích ứng, tăng trưởng xanh và thông minh trong Phát triển Đô thị tại Việt Nam

Bản đề xuất chính sách này tóm tắt những hoạt động được thực hiện trong khung khổ Chương trình Thoát nước và Chống ngập úng Ứng phó với Biến đổi Khí hậu nhằm hỗ trợ Bộ Xây dựng cải thiện khung pháp lý và chính sách của ngành. Chương trình do Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ, Chính phủ Đức tài trợ và Chính phủ Việt Nam đóng góp. Trong năm 2017 và 2018, Chương trình FPP thực hiện đánh giá và phân tích về khung pháp lý và chính sách về sử dụng đất đô thị. Dựa trên kết quả phân tích, FPP đã hỗ trợ kỹ thuật cho Cục Phát triển Đô thị (UDA) trong quá trình dự thảo Luật quản lý phát triển đô thị. Những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Dự án tại 16 tỉnh thành của Việt Nam là cơ sở cho những nỗ lực hỗ trợ và thông tin đến cấp trung ương. Kết quả chính của sự hỗ trợ này bao gồm góp ý trực tiếp cho dự thảo luật, tham gia vào các cuộc họp với Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật, với Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đưa các nội dung về đô thị thích ứng, đô thị xanh, đô thị thông minh và một chương quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch không gian đô thị và quản lý, sử dụng đất vào Luật Quản lý Phát triển Đô thị. Điều này có nghĩa là quy hoạch đô thị ở mọi cấp độ sẽ lồng ghép những phương thức tiếp cận mới và bao gồm quy hoạch không gian, quy hoạch sử dụng đất hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, FPP cũng tài trợ cho hai hội thảo tham vấn ở miền Bắc và Nam trong quá trình dự thảo Luật này.

Đề xuất Chính sách số 4: Cải thiện Công tác Quản lý Thiên tai tại Việt Nam

Bản đề xuất chính sách này tóm tắt những hoạt động hỗ trợ của Chương trình FPP đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) nhằm cải thiện khung pháp lý và chính sách phòng chống thiên tai. Chương trình FPP do Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức tài trợ với sự đóng góp của Chính phủ Việt Nam. Trong năm 2017, Chương trình Thoát nước và Chống ngập úng Ứng phó với Biến đổi Khí hậu (FPP) đã thực hiện đánh giá và phân tích khung pháp lý và chính sách về quản lý thiên tai và sau các cuộc tham vấn với Tổng Cục Phòng chống Thiên tai Việt Nam (VDMA) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã quyết định hỗ trợ lĩnh vực này với bốn nội dung chính. Dựa trên kết quả tham vấn và phân tích, Chương trình FPP cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho VDMA về: dự thảo một quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tiếp nhận viện trợ quốc tế ứng phó với thiên tai tại Việt Nam; xây dựng kế hoạch đầu tư phòng chống thiên tai tại Việt Nam; xây dựng Kế hoạch Chiến lược đến năm 2020 cho Trung tâm Chính sách Phòng chống Thiên tai; và một đánh giá về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại Đồng bằng sông Cửu Long. Những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Dự án tại 16 tỉnh thành của Việt Nam là cơ sở cho những nỗ lực hỗ trợ và thông tin đến cấp trung ương. Kết quả chính của sự hỗ trợ này bao gồm tham gia dự thảo các văn bản, tổ chức và thực hiện các cuộc họp, tham vấn, thảo luận về bốn hoạt động trên cùng với các chuyến khảo sát hiện trường.Policy Brief Four: Improving Natural Disaster Management in Vietnam

This policy brief is the summary of GIZ’s Flood Proofing Progamme (FPP) activities in support of the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) to improve the legal and policy framework for natural disaster management. FPP is funded by the Swiss State Secretariat for Economic Affairs, the Government of Vietnam and the Government of Germany. In 2017, FPP carried out an extensive assessment and analysis of the legal and policy framework for natural disaster management, and after consultations with the Vietnam Disaster Management Authority (VDMA) in MARD decided to support the sector in four key areas: the preparation of a Prime Minister decision on the organisation of received and disbursement of international aid to respond to natural disasters in Vietnam; the development of an investment plan for natural disaster management in Vietnam; the establishment of a Strategic Plan to 2020 for the Centre for Natural Disaster Policy in VDMA; and an assessment of community based disaster risk management in the Mekong Delta. Experiences and lessons learnt from implementing activities in 16 provinces in Vietnam form the basis of FPP’s policy advocacy and communication efforts at national level.
Chiến Lược Dữ Liệu Thông Tin Không Gian Cần Thơ 2020

Cần Thơ đang đối mặt với những thách thức phức tạp và đan xen về xã hội, kinh tế và môi trường ở cả cấp địa phương và cấp vùng. Cụ thể là, thành phố Cần Thơ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và các thiên tai do khí tượng thủy văn cũng như sự phát triển đô thị thiếu kiểm soát. Các công cụ đưa ra quyết định mới cần hiểu rõ hơn những thách thức này và có kế hoạch cho các nhu cầu trong tương lai của cộng đồng. Hiện nay, thành phố đang gặp khó khăn để duy trì đáp ứng những nhu cầu về cơ sở hạ tầng, như đường sá, thoát nước và vệ sinh, và mối đe dọa nguy cơ ngập lụt ngày càng gia tăng. Ngày càng có nhiều cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và các viện nghiên cứu thu thập thông tin không gian, và công nghệ đã cải thiện việc này một cách đáng kể trong mấy năm gần đây. Đây là cơ hội quan trọng hiện nay để sử dụng thông tin và công suất tính toán này cho việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng và các dịch vụ chính phủ minh bạch và hợp nhất.Can Tho Spatial Information Strategy 2020

Can Tho faces many complex and interrelated social, economic and environmental challenges at both a local and regional level. Can Tho City, in particular, is vulnerable to climate change and hydro-meteorological disasters, and uncontrolled urbanisation. New decision-making tools are required to better understand these challenges and plan for the future needs of the community. It is currently difficult for the City to keep up with demands for infrastructure, such as roads, drainage and sanitation, and the increasing threat of flooding. There are a growing number of government, business and academic organisations that collect spatial information, and technology has advanced considerably in recent years. There is now a significant opportunity to use this information and computing power for evidenced-based policy setting and integrated and transparent government services.


Object 13 – 24 of 45