Małżeństwo

Zgłoszenie małżeństwa zawieranego w Polsce

Po zawarciu małżeństwa proszę przesłać następujące dokumenty do ambasady:

 • odpis zupełny aktu małżeństwa 
 • kopię zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa.

Osoby, które przed zawarciem małżeństwa nie musiały okazywać zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa, zmuszone są dosłać dodatkowo następujące dokumenty zagranicznego małżonka/małżonki: 

 • odpis zupełny aktu urodzenia 
 • potwierdzenie meldunku, narodowości i stanu cywilnego przed zawarciem małżeństwa, jeśli nie ma uwagi w akcie małżeństwa 
 • w przypadku osób rozwiedzionych: zaświadczenie o rozwodzie z uwagą o dacie uprawomocnienia i akt małżeństwa (1. małżeństwo) z uwagą o rozwodzie 
 • w przypadku osób owdowiałych dodatkowo: akt zgonu zmarłego małżonka

Przy wszystkich wymienionych dokumentach chodzi o oryginały, które nie mogą być starsze niż 6 miesięcy. Będą one przekazane do Szwajcarii i nie zostaną zwrócone.

Zawieranie małżeństwa w Szwajcarii

W gestii urzędu stanu cywilnego w Szwajcarii leży załatwianie wniosków o zawieranie małżeństwa.

Osoby zamieszkałe w Szwajcarii powinny złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie stanu cywilnego w swoim miejscu zamieszkania. Narzeczeni, którzy przebywają za granica mogą składać swój wniosek za pośrednictwem odpowiedniego przedstawicielstwa szwajcarskiego.

Aby urząd stanu cywilnego mógł  wszcząć procedurę przygotowawczą (okres rozpatrywania wniosku min. 8 tygodni), narzeczeni lub zagraniczni partnerzy muszą złożyć w Ambasadzie Szwajcarii następujące dokumenty: 

Narzeczona(y) ze Szwajcarii:

 • kopia paszportu szwajcarskiego
 • zaświadczenie o zameldowaniu
 • potwierdzenie stanu cywilnego „Personenstandsausweis”

Narzeczona(y) z Polski:

 • Odpis zupełny aktu urodzenia
 • zaświadczenie o zameldowaniu
 • zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego
 • w przypadku osób rozwiedzionych, poświadczoną kopię decyzji rozwodowej z datą uprawomocnienia

i odpis zupełny aktu małżeństwa z data uprawomocnienia się wyroku

 • w przypadku osób owdowiałych, odpis zupełny aktu zgonu zmarłego małżonka
 • ważny paszport i/lub dowód osobisty 

Przy wszystkich wymienionych dokumentach, które zostaną przekazane do Szwajcarii, chodzi o oryginały, które nie mogą być starsze niż 6 miesięcy. Dokumenty nie zostaną zwrócone. 

Prosimy o ustalenie terminu w celu dokonania wszelkich formalności związanych z przygotowaniem do zawarcia związku małżeńskiego: Przy okazji Państwa wizyty prosimy o wypełnienie następujących formularzy w ambasadzie: 

Form. 0.34 A „Gesuch um Vorbereitung der Eheschliessung”

Form. 0.34 A „Wniosek o przygotowanie związku małżeńskiego“

Form. 0.35 „Erklärung betreffend die Voraussetzungen für die Eheschliessung”

Form. 0.35 „Oświadczenie dotyczące warunków zawarcia związku małżeńskiego“ 

Oplata wynosi ca. 1300,- (zależna jest od wysokości kursu wymiany walut) 

Zawieranie małżeństwa w Polsce

W gestii polskiego urzędu stanu cywilnego leży procedura zawierania małżeństwa.

Polskie urzędy wymagają od partnera szwajcarskiego zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego. W celu wystawienia przez szwajcarski urząd stanu cywilnego tego dokumentu (okres oczekiwania min. 8 tygodni), narzeczeni lub polski partner winien złożyć w Ambasadzie Szwajcarii następujące dokumenty: 

Narzeczona(y) ze Szwajcarii:

 • kopia paszportu szwajcarskiego
 • zaświadczenie o zameldowaniu
 • potwierdzenie stanu cywilnego „Personenstandsausweis”

 

Narzeczona(y) z Polski:

 • Odpis zupełny aktu urodzenia
 • zaświadczenie o zameldowaniu
 • zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego lub zaświadczenie o stanie cywilnym
 • w przypadku osób rozwiedzionych, poświadczoną kopię decyzji rozwodowej z data uprawomocnienia
 • i odpis zupełny aktu małżeństwa z datą uprawomocnienia się wyroku
 • w przypadku osób owdowiałych, odpis zupełny aktu zgonu zmarłego małżonka
 • ważny paszport i/lub dowód osobisty

Przy wszystkich wymienionych dokumentach, które zostaną przekazane do Szwajcarii, chodzi o oryginały, które nie mogą być starsze niż 6 miesięcy. Dokumenty nie zostaną zwrócone.

Prosimy o ustalenie terminu w celu dokonania wszelkich formalności związanych z przygotowaniem do zawarcia związku małżeńskiego: Przy okazji Państwa wizyty prosimy o wypełnienie następujących formularzy w ambasadzie

Form. 0.34 B „Gesuch um Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses”

Form. 0.34 B „ Wniosek o wystawienie świadectwa o zdolności do zawarcia małżeństwa“

Form. 0.35 „Erklärung betreffend die Voraussetzungen für die Eheschliessung”

Form. 0.35 „Oświadczenie dotyczące warunków zawarcia związku małżeńskiego“

Przewidywany koszt opłaty za świadectwo o zdolności do zawarcia małżeństwa ca. 1500,-, płatne z góry (zależny od wysokości kursu wymiany walut). Wynikła różnica zostanie uregulowana przy wydawaniu dokumentu.

Narzeczony szwajcarski przedkłada swój wniosek w odpowiednim urzędzie stanu cywilnego w Szwajcarii, gdzie uiszcza również opłatę.  

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie niemieckiej, francuskiej, włoskiej i angielskiej.