Razvod

Ako jedan od bivših supružnika ima švicarsko državljanstvo, a brak je razveden u BiH, onda se taj razvod braka mora neodložno prijaviti Ambasadi Švicarske u Sarajevu, kako bi mogao biti priznat i upisan u švicarski registar ličnih stanja građana. Ambasada u Sarajevu kod nadležnih institucija provjerava sve podatke koji su relevantni za pravovaljanost razvoda i dokumentaciju prosljeđuje nadležnoj službi u švicarskom kantonu porijekla. Do relevantnih informacija u vezi sa ovom procedurom ćete doći preko sljedećeg linka.

Info: Upis razvoda (bih) (PDF, 363.9 kB)

Ako ste prijavljeni kod nekog švicarskog predstavništva a Vaš je razvod izrečen u Švicarskoj, obavezni ste da Predstavništvu prijavite promjenu Vašeg bračnog stanja, kako bi ono moglo ažurirati svoj registar švicarske dijaspore. U tu svrhu se u Predstavništvu predaju sljedeći dokumenti:

  • Original presude razvoda sa datumom pravosnažnosti

  • Odluka o roditeljskom staranju za eventualnu zajedničku djecu sa datumom pravosnažnosti

  • Eventualna promjena adrese bivših supružnika.

Ova prijava je besplatna.