نمایندگی ها

سفارت

سفارت سوئیس حافظ منافع سوئیس در ...

سرکنسولگری

سفارت سوئیس به اتباع سوئیسی ساکن در ... خدمات ارائه می نماید

اداره همکاریهای سوئیس

نمایندگی شرکتهای سوئیسی فعال در توسعه و کمکهای انسان دوستانه

نمایندگی شرکتهای سوئیسی فعال در توسعه همکاریهای چند جانبه

امکانات مالی و پروژه های توسعه سوئیس را هماهنگ می نماید